Een gezonde basis voor werk en ouderschap

De basis om werk en ouderschap met plezier te combineren leg je nu!

Van harte gefeliciteerd met de verwachte gezinsuitbreiding!

Op het moment dat je een kind krijgt, verandert er een heleboel. Je leven staat op zijn kop. Toch wordt je vrij snel weer op je werk verwacht. Je laat je kersverse baby en moeder achter om ondanks je slaaptekort en je nieuwe verantwoordelijkheid, ‘gewoon’ weer te starten met werken.

De overgang naar het ouderschap is een levensveranderende gebeurtenis voor jou als ouder én als professional. Het is een tijd waarin je focus verandert en je andere dingen belangrijk vindt. Je gaat jezelf tegenkomen en nieuwe kanten ontdekken. Het is zeker ook een periode waarin je kunt groeien, als ouders én als professional. Met hulp van dit Sterk terug aan het werk traject neem jij leiding in je ouderschap en je carrière. 

Sterk terug aan het werk voor (aankomende) ouders

Sterk terug aan het werk biedt jou de juiste kennis, informatie en begeleiding vanaf het moment dat je de komst van een kind gemeld hebt tot één jaar na de bevalling over het combineren van je werk met deze levensveranderende fase.

Door mee te doen met dit traject:

 • Sta je even echt stil bij je nieuwe rol
 • Leer je alles over deze fase zowel bij jezelf als bij je partner.
 • Ontdek je hoe jij werk en het krijgen van een kind wilt combineren
 • Leer je de feiten over ouderschap en werk
 • Maak je bewuste keuze in het combineren van werk en ouderschap
 • Regel je het thuis en op het werk goed.
Ontwerp zonder titel (3)

Wat krijg je?

Als je mee doet met Sterk terug aan het werk kun je gebruik maken van onderstaand aanbod op het moment dat het voor jou past.

Tot aan de bevalling

 • Informatie over je rechten en plichten
 • Checklist kind op komst en je werk
 • Gesprek met een werk en ouderschap expert

Na de bevalling

 • Check-in gesprek met een werk en ouderschap expert
 • Online cursus Werk en Vaderschap, tussen luiers en laptop
 • Informatie over deze fase en de uitdagingen die je tegen kunt komen
 • Programma Persoonlijk leiderschap door Ouderschap, ontdek welke kwaliteiten het ouderschap jou oplevert.

Hoe werkt het?

Als je een uitnodiging ontvangen hebt van je werkgever voor dit traject, dan kun je je op deze pagina aanmelden. Heb je geen uitnodiging ontvangen stuur dan een mail naar [email protected].

Wat kun je verwachten als je je hebt aangemeld:

 • Na de aanmelding krijg je een e-mail met meer uitleg over het traject en kun je een eerste informatie gesprek inplannen.
 • Je ontvangt een checklist een kind op komst en werk
 • Je krijgt gedurende het traject informatie die aansluit op de fase waar jij inzit.
 • Als je vragen hebt, dan kun je een gesprek inplannen met onze werk en ouderschap expert.
 • Na de bevalling kun je mee doen met online cursus Werk en Vaderschap en het programma Persoonlijk Leiderschap door ouderschap.
Ja, ik meld me aan voor Sterk terug aan het werk

Meer informatie?

Twijfel je of dit traject bij jou past? Plan hier een korte telefonische gesprek in, waarin we je vragen beantwoorden.

The basis for combining work and parenthood with pleasure is laid now!

Congratulations on the expected expansion of your family!

Having a child changes a lot of things. Your life is turned upside down. Yet, you are expected to return to work fairly quickly. You leave your newborn baby and mother behind to start working again despite your sleep deprivation and new responsibilities.

The transition to parenthood is a life-changing event for you as a parent and as a professional. It is a time when your focus shifts and you value different things. You will face new challenges and discover new aspects of yourself. It is also a period in which you can grow, both as a parent and a professional. With the help of this Strong Return to Work program, you can take charge of your parenthood and your career.

Strong return to work for (expecting) parents

Strong return to work offers you the right knowledge, information, and guidance from the moment you have reported the arrival of a child until one year after giving birth on how to combine work with this life-changing phase.

By participating in this program, you can:

 • Take a moment to really reflect on your new role
 • Learn everything about this phase, both for yourself and your partner
 • Discover how you want to combine work and having a child
 • Learn the facts about parenthood and work
 • Make conscious choices about combining work and parenthood
 • Ensure that you manage your home and work life effectively
Ontwerp zonder titel (3)

What can you expect?

If you participate in Strong return to work, you can take advantage of the following offer at a time that suits you.

Up until delivery:

 • Information about your rights and obligations
 • Checklist for having a child and your work
 • Conversation with a work and parenting expert

After delivery:

 • Check-in conversation with a work and parenting expert
 • Online course Work and Fatherhood, between diapers and laptop
 • Information about this phase and the challenges you may encounter
 • Personal Leadership through Parenthood program, discover which qualities parenthood brings you.

How it works

If you have received an invitation from your employer for this program, you can sign up on this page. If you haven’t received an invitation, please send an email to [email protected].

What to expect after signing up:

 • After signing up, you will receive an email with more information about the program and can schedule an initial information session.
 • You will receive a checklist for expecting parents and their workplace.
 • During the program, you will receive information that corresponds to the phase you are in.
 • If you have any questions, you can schedule a session with our work and parenthood expert.
 • After giving birth, you can participate in the online course “Work and Fatherhood” and the “Personal Leadership through Parenthood” program.
Join, Work and Parenthood

More information?

Do you have doubts whether this program is right for you? Schedule a short phone call here, where we can answer your questions.

© Alle rechten voorbehouden. Mom inc. 2023