Een gezonde basis voor werk en ouderschap

De basis om werk en ouderschap met plezier te combineren leg je nu!

Van harte gefeliciteerd met je zwangerschap!

 Zwangerschap en het krijgen van een kind heeft impact voor jou persoonlijk én voor jou als professional.   

Het is een tijd waarin je focus verandert en je andere dingen belangrijk vindt. Je gaat jezelf tegenkomen en nieuwe kanten ontdekken. Het is bovenal de periode waarin jij voor de gezonde basis legt voor het combineren van werk en ouderschap voor waarschijnlijk de komende 18 jaar. 

Met het Sterk terug aan het werk traject navigeer je makkelijker in en uit je verlof en neem de leiding in je ouderschap en je carrière. 

Sterk terug aan het werk voor (aankomende) ouders

Sterk terug aan het werk biedt jou de juiste kennis, informatie en support gedurende je hele zwangerschap en tot één jaar na je bevalling over het combineren van je werk met deze levensveranderende fase.

Door mee te doen met dit traject:

 • Leg je een gezonde basis voor het combineren van ouderschap en werk
 • Ontdek hoe jij werk en het krijgen van een kind wilt combineren
 • Leer je de feiten over ouderschap en werk
 • Ontdek je wat je prioriteiten zijn in deze fase
 • Deel je je ervaring met een netwerk van ouders
 • Combineer je vol vertrouwen je zwangerschap en ouderschap met het werk
 • Regel je het thuis en op het werk goed.
Ja, ik meld me aan voor Sterk terug aan het werk
online cursus Zachte Landing over werken na zwangerschapsverlof door Mom Inc.

Wat krijg je?

Mom Inc. is jouw vraagbaak gedurende je zwangerschap, verlof en tot een jaar na je bevalling. Je ontvangt de hele periode relevante informatie passend bij de fase waar jij inzit, zodat je bijv. weet welke gesprekken je op je werk kunt voeren. Na je verlof mag je gebruik maken van onze programma’s, waarin je ervaringen kunt delen met andere vrouwen in deze fase.

Even op een rij wat je kunt verwachten:

Tot aan je verlof

 • Informatie over je rechten en plichten
 • Checklist met de belangrijkste dingen waar je aan moet denken.
 • Informatie over hoe je overdracht te regelen
 • Check-in call met een werk en ouderschap expert

Na je verlof 

 • Checklist weer aan het werk na je verlof
 • Cursus of workshop de Zachte landing, de (online)cursus voor als je weer aan het werk gaat.
 • Back-to-work call met een werk en ouderschap expert
 • Informatie over deze fase en de uitdagingen die je tegen kunt komen
 • Programma Persoonlijk leiderschap door Ouderschap, ontdek welke kwaliteiten het ouderschap jou oplevert.

Als het anders loopt

Helaas kan een zwangerschap anders verlopen bijv. door een miskraam, stil geboorte of complicaties bij de bevalling. Mom Inc. heeft in haar netwerk experts die jou hierbij kunnen begeleiden.

Hoe werkt het?

Als je een uitnodiging ontvangen hebt van je werkgever voor dit traject, dan kun je je op deze pagina aanmelden. Heb je geen uitnodiging ontvangen stuur dan een mail naar [email protected]

Wat kun je verwachten als je je hebt aangemeld:

 • Na de aanmelding krijg je een e-mail met meer uitleg over het traject en kun je een eerste informatie gesprek inplannen.
 • Je ontvangt 3 keer een checklist die past bij de fase waar jij inzit.
 • Je krijgt gedurende het traject informatie die aansluit op de fase waar jij inzit.
 • Als je vragen hebt, dan kun je een gesprek inplannen met onze werk en ouderschap expert.
 • Na je verlof kun je mee doen met de workshops of online cursus de Zachte Landing en het programma Persoonlijk Leiderschap door ouderschap.
Ja, ik meld me aan voor Sterk terug aan het werk

Wie is Mom Inc?

Meer informatie?

Twijfel je of dit traject bij jou past? Plan hier een korte telefonische gesprek in, waarin we je vragen beantwoorden.

Het geeft inzicht in wat je eigenlijk belangrijk vindt en waar je aan kunt werken. Je krijgt het gevoel dat je niet de enige bent en dat jouw gedachten en gevoelens normaal zijn. Het is ook een stukje acceptatie naar jezelf. Je begrijpt beter in welke situatie je eigenlijk zit en dat maakt het makkelijker om met de situatie van de vers gezin om te gaan. Het is even wennen en je moet niet altijd alles willen. Kies voor jezelf. Dat heb ik uit deze cursus gehaald.

Nienke

Deze cursus helpt bij de overgang van verlof naar werk. Het maakt bewust van wat het inhoudt om een werkende moeder te zijn. Het is prettig om stil te staan bij je eigen waardes en prioriteiten. Ook biedt het concrete aanknopingspunten voor gesprekken met leidinggevende over terugkeer naar werk.

Angelie

De cursus Zachte Landing helpt je om goed te reflecteren op waar je staat als nieuwe moeder en hoe je een nieuwe balans gaat vinden zodra je weer start met werken. De opdrachten zijn praktisch en concreet en helpen je echt in het nadenken over je (nieuwe) prioriteiten. Het hielp mij rust te vinden in de dingen waar nu minder ruimte voor is, en juist te genieten van alles waar ik wél prioriteit leg.

Claudia

Wat een mooi programma hebben jullie opgezet! Dit zou op iedere werkplek aangedragen moeten worden om te mogen doen! Zeker als je nog niet weet hoe je je werk met moederschap moet combineren of omdat je het spannend vindt, want dan helpt dit echt om beter in balans te komen en een goede start te maken.

Tamara

De cursus “Zachte landing” geeft superhandige oefeningen en tips om met vertrouwen weer aan het werk te gaan na je verlof. De oefeningen zijn slim en compact gemaakt, zodat je in weinig tijd veel inzicht opdoet en er komen ook gelijk concrete stappen en tips uit.

Annelieke

Het was een cursus die je inzichten geeft over jezelf, maar ook bruikbare tips die je kan gebruiken als je weer aan de slag gaat in het werkende leven. Ik heb er echt wat aan gehad.

Christel

Zeker een aanrader! Het helpt je om bewust na te denken over je terugkeer en hier grip op te krijgen waardoor je er niet bang voor wordt! Dankjewel

Maria

Zo ontzettend fijn om te ontdekken dat ik niet de enige ben die tegen sommige dingen aanloopt. Ik vond het prettig dat het zowel over mn gevoel als over kennis ging. Gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken. Dat vind ik belangrijk. Heel waardevol deze cursus!

Laura

Hele fijne cursus die je even laat stilstaan bij hoe je werk en moederschap wilt combineren. Zo regel je het goed voor jezelf aan de voorkant, en dat voorkomt een hoop gedoe! Dit zouden alle werkende moeders eigenlijk verplicht moeten doen.

Sarah

Een cursus die heel inspirerend is voor moeders die net weer gaan starten of net gestart zijn. Als je net weer begint is het heel spannend en deze cursus draagt bij om je zelfverzekerd te voelen als je weer begint met werken en in te zien waar jouw waarden liggen en de focus naar moet uitgaan.

Mariska

The basis for combining work and parenthood with pleasure is laid now!

Congratulations on your pregnancy!

Pregnancy and having a child has an impact for you personally and for you as a professional.

It is a time when your focus changes and you find other things important. You shall encounter yourself and emerge new sides of you. Above all, it is the period in which you lay the healthy foundation for combining work and parenthood for probably the next 18 years.

With the Strong Back to Work program, you will navigate more easily in and out of your leave and you’ll take leadership of your parenting and your career.

Strong back to work for (prospective) parents

Strong back to work offers you the right knowledge, information and support throughout your pregnancy and up to one year after you give birth about combining your work with this life-changing phase.

By joining this program you;

 • lay a healthy foundation for combining parenthood and work.
 • discover how you want to combine work and having a child.
 • learn the facts about parenthood and work.
 • discover what your priorities are at this stage.
 • share your experience with a network of parents.
 • combine pregnancy and parenthood with work with confidence.
 • arrange things well at home and at work.
Yes, I want to join the program Strong back to work
online cursus Zachte Landing over werken na zwangerschapsverlof door Mom Inc.

What do you get?

Mom Inc. is your guide throughout your pregnancy, leave and up to a year after giving birth. Throughout the entire period you will receive relevant information appropriate to the phase you are in, so that you know, for example, where to talk about with your manager at work. After your leave you can make use of our programs in which you can share experiences with other women in this phase.

Here’s what to expect:

Until your leave

 • Information about your rights and duties
 • Checklist with the most important things to think about.
 • Information on how to arrange your transfer
 • Check-in call with a work and parenting expert

After your leave

 • Checklist to get back to work after your leave
 • Course or workshop the Gentle Return, the (online) course for when you return to work after leave.
 • Back-to-work call with a work and parenting expert
 • Information about this phase and the challenges you may encounter
 • Program Personal Leadership through Parenting, discover what qualities parenting brings to you.

If things go differently

Unfortunately a pregnancy can go differently e.g. due to a miscarriage, silent birth or complications during delivery. Mom Inc. has experts in its network who can guide you through this.

How it works

Did you receive an invitation from your employer for this track? You can sign up on this page. If you haven’t received an invitation please send an email to [email protected]

What to expect once you have applied:

 • After signing up, you will receive an email explaining more about the process and you can schedule a first check-in call.
 • You will receive 3 checklists that fit the phase you are in.
 • During the program you will receive information that matches the phase you are in.
 • If you have any questions, you can schedule a meeting with our work and parenting expert.
 • After your leave you can join the workshops or online course the Gentle Return and the Personal Leadership through Parenting program.
Yes, I want to join the program Strong back to Work

Who’s Mom Inc?

Need more information?

Unsure if this program is right for you? Schedule a brief phone consultation here, where we’ll answer your questions.

Het geeft inzicht in wat je eigenlijk belangrijk vindt en waar je aan kunt werken. Je krijgt het gevoel dat je niet de enige bent en dat jouw gedachten en gevoelens normaal zijn. Het is ook een stukje acceptatie naar jezelf. Je begrijpt beter in welke situatie je eigenlijk zit en dat maakt het makkelijker om met de situatie van de vers gezin om te gaan. Het is even wennen en je moet niet altijd alles willen. Kies voor jezelf. Dat heb ik uit deze cursus gehaald.

Nienke

Deze cursus helpt bij de overgang van verlof naar werk. Het maakt bewust van wat het inhoudt om een werkende moeder te zijn. Het is prettig om stil te staan bij je eigen waardes en prioriteiten. Ook biedt het concrete aanknopingspunten voor gesprekken met leidinggevende over terugkeer naar werk.

Angelie

De cursus Zachte Landing helpt je om goed te reflecteren op waar je staat als nieuwe moeder en hoe je een nieuwe balans gaat vinden zodra je weer start met werken. De opdrachten zijn praktisch en concreet en helpen je echt in het nadenken over je (nieuwe) prioriteiten. Het hielp mij rust te vinden in de dingen waar nu minder ruimte voor is, en juist te genieten van alles waar ik wél prioriteit leg.

Claudia

Wat een mooi programma hebben jullie opgezet! Dit zou op iedere werkplek aangedragen moeten worden om te mogen doen! Zeker als je nog niet weet hoe je je werk met moederschap moet combineren of omdat je het spannend vindt, want dan helpt dit echt om beter in balans te komen en een goede start te maken.

Tamara

De cursus “Zachte landing” geeft superhandige oefeningen en tips om met vertrouwen weer aan het werk te gaan na je verlof. De oefeningen zijn slim en compact gemaakt, zodat je in weinig tijd veel inzicht opdoet en er komen ook gelijk concrete stappen en tips uit.

Annelieke

Het was een cursus die je inzichten geeft over jezelf, maar ook bruikbare tips die je kan gebruiken als je weer aan de slag gaat in het werkende leven. Ik heb er echt wat aan gehad.

Christel

Zeker een aanrader! Het helpt je om bewust na te denken over je terugkeer en hier grip op te krijgen waardoor je er niet bang voor wordt! Dankjewel

Maria

Zo ontzettend fijn om te ontdekken dat ik niet de enige ben die tegen sommige dingen aanloopt. Ik vond het prettig dat het zowel over mn gevoel als over kennis ging. Gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken. Dat vind ik belangrijk. Heel waardevol deze cursus!

Laura

Hele fijne cursus die je even laat stilstaan bij hoe je werk en moederschap wilt combineren. Zo regel je het goed voor jezelf aan de voorkant, en dat voorkomt een hoop gedoe! Dit zouden alle werkende moeders eigenlijk verplicht moeten doen.

Sarah

Een cursus die heel inspirerend is voor moeders die net weer gaan starten of net gestart zijn. Als je net weer begint is het heel spannend en deze cursus draagt bij om je zelfverzekerd te voelen als je weer begint met werken en in te zien waar jouw waarden liggen en de focus naar moet uitgaan.

Mariska

© Alle rechten voorbehouden. Mom inc. 2023