Een gezonde basis voor werk en ouderschap

De basis om werk en ouderschap met plezier te combineren leg je nu!

 Zwangerschap en het krijgen van een kind heeft impact voor jou persoonlijk én voor jou als professional.   

Het is een tijd waarin je focus verandert en je andere dingen belangrijk vindt. Je gaat jezelf tegenkomen en nieuwe kanten ontdekken. Het is bovenal de periode waarin jij voor de gezonde basis legt voor het combineren van werk en ouderschap voor waarschijnlijk de komende 18 jaar. 

Met het Sterk terug aan het werk traject navigeer je makkelijker in en uit je verlof en neem de leiding in je ouderschap en je carrière. Speciaal voor ouders vanaf zwangerschap tot een jaar na je verlof.

Sterk terug aan het werk voor (aankomende) ouders

Sterk terug aan het werk biedt jou de juiste kennis, informatie en support gedurende je hele zwangerschap en tot één jaar na je bevalling over het combineren van je werk met deze levensveranderende fase.

Door mee te doen met dit traject:

 • Leg je een gezonde basis voor het combineren van ouderschap en werk
 • Ontdek hoe jij werk en het krijgen van een kind wilt combineren
 • Leer je de feiten over ouderschap en werk
 • Ontdek je wat je prioriteiten zijn in deze fase
 • Deel je je ervaring met een netwerk van ouders
 • Combineer je vol vertrouwen je zwangerschap en ouderschap met het werk
 • Regel je het thuis en op het werk goed.
Ja, ik meld me aan voor Sterk terug aan het werk
online cursus Zachte Landing over werken na zwangerschapsverlof door Mom Inc.

Wat krijg je?

Mom Inc. is jouw vraagbaak gedurende je zwangerschap, verlof en tot een jaar na je bevalling. Je ontvangt de hele periode relevante informatie passend bij de fase waar jij inzit, zodat je bijv. weet welke gesprekken je op je werk kunt voeren. Na je verlof mag je gebruik maken van onze programma’s, waarin je ervaringen kunt delen met andere vrouwen in deze fase.

Even op een rij wat je kunt verwachten:

Tot aan je verlof

 • Informatie over je rechten en plichten
 • Checklist met de belangrijkste dingen waar je aan moet denken.
 • Informatie over hoe je overdracht te regelen
 • Check-in call met een werk en ouderschap expert

Na je verlof 

 • Checklist weer aan het werk na je verlof
 • Cursus of workshop de Zachte landing, de (online)cursus voor als je weer aan het werk gaat.
 • Back-to-work call met een werk en ouderschap expert
 • Informatie over deze fase en de uitdagingen die je tegen kunt komen
 • Programma Persoonlijk leiderschap door Ouderschap, ontdek welke kwaliteiten het ouderschap jou oplevert.

Als het anders loopt

Helaas kan een zwangerschap anders verlopen bijv. door een miskraam, stil geboorte of complicaties bij de bevalling. Mom Inc. heeft in haar netwerk experts die jou hierbij kunnen begeleiden.

Hoe werkt het?

Als je een uitnodiging ontvangen hebt van je werkgever voor dit traject, dan kun je je op deze pagina aanmelden. Heb je geen uitnodiging ontvangen stuur dan een mail naar [email protected].

Wat kun je verwachten als je je hebt aangemeld:

 • Na de aanmelding krijg je een e-mail met meer uitleg over het traject en kun je een eerste informatie gesprek inplannen.
 • Je ontvangt 3 keer een checklist die past bij de fase waar jij inzit.
 • Je krijgt gedurende het traject informatie die aansluit op de fase waar jij inzit.
 • Als je vragen hebt, dan kun je een gesprek inplannen met onze werk en ouderschap expert.
 • Na je verlof kun je mee doen met de workshops of online cursus de Zachte Landing en het programma Persoonlijk Leiderschap door ouderschap.
Ja, ik meld me aan voor Sterk terug aan het werk

Wie is Mom Inc?

Meer informatie?

Twijfel je of dit traject bij jou past? Plan hier een korte telefonische gesprek in, waarin we je vragen beantwoorden.

Het geeft inzicht in wat je eigenlijk belangrijk vindt en waar je aan kunt werken. Je krijgt het gevoel dat je niet de enige bent en dat jouw gedachten en gevoelens normaal zijn. Het is ook een stukje acceptatie naar jezelf. Je begrijpt beter in welke situatie je eigenlijk zit en dat maakt het makkelijker om met de situatie van de vers gezin om te gaan. Het is even wennen en je moet niet altijd alles willen. Kies voor jezelf. Dat heb ik uit deze cursus gehaald.

Nienke

Deze cursus helpt bij de overgang van verlof naar werk. Het maakt bewust van wat het inhoudt om een werkende moeder te zijn. Het is prettig om stil te staan bij je eigen waardes en prioriteiten. Ook biedt het concrete aanknopingspunten voor gesprekken met leidinggevende over terugkeer naar werk.

Angelie

De cursus Zachte Landing helpt je om goed te reflecteren op waar je staat als nieuwe moeder en hoe je een nieuwe balans gaat vinden zodra je weer start met werken. De opdrachten zijn praktisch en concreet en helpen je echt in het nadenken over je (nieuwe) prioriteiten. Het hielp mij rust te vinden in de dingen waar nu minder ruimte voor is, en juist te genieten van alles waar ik wél prioriteit leg.

Claudia

Wat een mooi programma hebben jullie opgezet! Dit zou op iedere werkplek aangedragen moeten worden om te mogen doen! Zeker als je nog niet weet hoe je je werk met moederschap moet combineren of omdat je het spannend vindt, want dan helpt dit echt om beter in balans te komen en een goede start te maken.

Tamara

De cursus “Zachte landing” geeft superhandige oefeningen en tips om met vertrouwen weer aan het werk te gaan na je verlof. De oefeningen zijn slim en compact gemaakt, zodat je in weinig tijd veel inzicht opdoet en er komen ook gelijk concrete stappen en tips uit.

Annelieke

Het was een cursus die je inzichten geeft over jezelf, maar ook bruikbare tips die je kan gebruiken als je weer aan de slag gaat in het werkende leven. Ik heb er echt wat aan gehad.

Christel

Zeker een aanrader! Het helpt je om bewust na te denken over je terugkeer en hier grip op te krijgen waardoor je er niet bang voor wordt! Dankjewel

Maria

Zo ontzettend fijn om te ontdekken dat ik niet de enige ben die tegen sommige dingen aanloopt. Ik vond het prettig dat het zowel over mn gevoel als over kennis ging. Gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken. Dat vind ik belangrijk. Heel waardevol deze cursus!

Laura

Hele fijne cursus die je even laat stilstaan bij hoe je werk en moederschap wilt combineren. Zo regel je het goed voor jezelf aan de voorkant, en dat voorkomt een hoop gedoe! Dit zouden alle werkende moeders eigenlijk verplicht moeten doen.

Sarah

Een cursus die heel inspirerend is voor moeders die net weer gaan starten of net gestart zijn. Als je net weer begint is het heel spannend en deze cursus draagt bij om je zelfverzekerd te voelen als je weer begint met werken en in te zien waar jouw waarden liggen en de focus naar moet uitgaan.

Mariska

The foundation for combining work and parenthood with pleasure starts now!

Pregnancy and having a child have an impact on you personally and professionally. It is a time when your focus changes and you start valuing other things. You will discover new sides of yourself. Above all, it is the period during which you lay the foundation for combining work and parenthood for probably the next 18 years.

With the Strong Return to Work program, you navigate in and out of your leave more easily and take the lead in your parenthood and career. Specifically designed for parents from pregnancy to one year after your leave.

Strong return to work for (prospective) parents

Strong return to work provides you with the right knowledge, information, and support throughout your entire pregnancy and up to one year after giving birth on how to combine your work with this life-changing phase.

By participating in this program, you will:

 • Lay a healthy foundation for combining parenthood and work
 • Discover how you want to combine work and having a child
 • Learn the facts about parenthood and work
 • Identify your priorities during this phase
 • Share your experience with a network of parents
 • Confidently combine your pregnancy and parenthood with your work
 • Manage your work and home life effectively.
Yes, I want to join the program Strong return to work
online cursus Zachte Landing over werken na zwangerschapsverlof door Mom Inc.

What can you expect?

Mom Inc. is your go-to resource throughout your pregnancy, maternity leave, and up to one year after giving birth. You will receive relevant information throughout the entire period that corresponds to the phase you are in. So for example, you know which conversations you can have at work. After your maternity leave, you can take advantage of our programs, where you can share your experiences with other women in this phase.

Here’s what you can expect:

Before your maternity leave:

 • Information about your your rights and responsibilities
 • Checklist with the most important things to to consider
 • Information on how to arrange your handover
 • Check-in call with a work and parenthood expert

After your leave

 • Checklist for returning to work after maternity leave
 • Course or workshop the Gentle Return, the (online) course for when you return to work after leave.
 • Back-to-work call with a work and parenthood expert
 • Information about this phase and the challenges you may encounter
 • Program Personal Leadership through Parenthood, discover the qualities that parenthood gives you.

If things go differently:

Unfortunately, pregnancy may not always go as planned, for example, due to a miscarriage, stillbirth, or complications during delivery. Mom Inc. has experts in its network who can support you through these difficult times.

How it works

If you have received an invitation from your employer for this program, you can sign up on this page. If you haven’t received an invitation, please send an email to [email protected].

What to expect after signing up:

 • Upon registration, you will receive an email with more information about the program and you can schedule an initial information call.
 • You will receive 3 checklists that are relevant to the phase you are in.
 • During the program you will receive information that matches the phase you are in.
 • If you have any questions, you can schedule a meeting with our work and parenting expert.
 • After your leave you can participate in the workshops or online course the Gentle Return and the Personal Leadership through Parenting program.
Yes, I want to join the program Strong back to Work

Who’s Mom Inc?

Need more information?

Unsure if this program is right for you? Schedule a brief phone consultation here, where we’ll answer your questions.

It provides insight into what you actually find important and what you can work on. You get the feeling that you are not alone and that your thoughts and feelings are normal. It is also a bit of self-acceptance. You better understand the situation you are in, which makes it easier to deal with the situation of the new family. It takes some getting used to and you should not always want everything. Choose for yourself. That's what I got out of this course.

Nienke

This course helps with the transition from leave to work. It raises awareness of what it means to be a working mother. It is nice to reflect on your own values and priorities. It also provides concrete starting points for conversations with your supervisor about returning to work.

Angelie

The Gentle Return course helps you reflect on where you are as a new mother and how you will find a new balance once you return to work. The assignments are practical and concrete and really help you think about your (new) priorities. It helped me find peace in the things that now have less space, and to enjoy everything that I do prioritize.

Claudia

What a wonderful program you have set up! This should be offered at every workplace! Especially if you don't yet know how to combine work with motherhood or if you find it daunting, because this really helps to achieve a better balance and a good start.

Tamara

The "Gentle Return" course provides super useful exercises and tips to return to work with confidence after your leave. The exercises are cleverly and compactly designed, so that you gain a lot of insight in a short time and there are also immediate concrete steps and tips.

Annelieke

It was a course that provides insights about yourself, as well as practical tips that you can use when returning to work. I really benefited from it.

Christel

Highly recommended! It helps you to consciously think about your return and gain control over it so that you don't become afraid! Thank you.

Maria

It's so comforting to discover that I'm not the only one struggling with certain things. I found it nice that it covered both my emotions and knowledge, based on scientific research. That's important to me. This course is really valuable!

Laura

A very useful course that makes you pause and think about how you want to combine work and motherhood. By doing this, you can organize things well for yourself in advance, and that can prevent a lot of hassle! All working mothers should actually be required to take this course.

Sarah

A course that is very inspiring for mothers who are just starting or have just started again. When you start again, it is very exciting and this course helps to feel confident when you start working again and to realize where your values lie and where your focus should be

Mariska

© Alle rechten voorbehouden. Mom inc. 2023